کمیته آموزش

وظایف واحد یا کمیته آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران 

1- تدوین اهداف و برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های آموزشی بر حسب تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی، جهت اساتید، دانشجویان وجامعه. 
2- بررسی نیازهای آموزشی کلیه دانشگاه ها، مراکز آموزشی، درمانی وابسته و غیر وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در سطح کشوری و منطقه ای. 
3- آگاه نمودن اعضای هیئت مدیره انجمن، اساتید و پیشکس 
4- تهیه و تدوین رشته های مختلف گروه پزشکی از برنامه های تدوین شده و جلب نظرات اساتید جهت تمایل به همکاری در اجرای برنامه ها. 
5- اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان، مکان برگزاری برنامه های آموزشی و کارگاه ها. 
6- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت وبلند مدت وکارگاه های آموزشی جهت اساتید، دانشجویان و داوطلبان واحدهای مختلف آموزشی، درمانی، بهداشتی و جامعه در سطح کشوری ومنطقه ای. 
7- تهیه برنامه اجرائی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه های مختلف به صورت آموزش مجازی و غیر مجازی حضوری. 
8- نظارت مستقیم بر کیفیت و کمیت اجرای دوره های آموزشی. 
9- ارزشیابی برنامه های آموزشی اجراء شده به منظور تعیین اثر بخشی و میزان دست یابی به اهداف آموزشی. 
10- نظر خواهی از شرکت کنندگان در دوره های مختلف آموزشی و بررسی نظرات و پیشنهادات مطرح شده به منظور بر طرف نمودن نواقص و کمبودهای دوره های آموزشی. 
11- بررسی و اظهار نظر درخصوص برنامه های مختلف آموزشی و درسی و نحوه اجرای برنامه ها در چارچوب مصوبات شورای عالی برنامه ریزی بر طبق اساسنامه انجمن. 
12- بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته های جدید آموزشی در مقاطع مختلف به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بر طبق اساسنامه انجمن. 
13- همکاری در بررسی متون جزوه ها و کتاب های درسی. 
14- همکاری در تالیف و تدوین مطالب کتاب های مختلف درسی و آموزشی در سطح کشوری و منطقه ای. 
15- تهیه راهنماها و بروشورهای مختلف آموزشی جهت استفاده اساتید، دانشجویان و جامعه. 
16- بررسی و اظهار نظر در باره مسائلی که شورای عالی برنامه ریزی، معاونت های مختلف آموزشی ، پژوهشی و ... وزارت بهداشت و who و سایر انجمن های علمی و آموزشی کشور و مراکز مختلف به انجمن ارجاع می دهند. 
17- همکاری با سایر واحدهای پژوهشی، مشاوره ای و... انجمن های آموزش پزشکی ایران.

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم