کمیته اخلاق حرفه ای 

آیین نامه کمیته اخلاق حرفه ای انجمن علمی آموزش پزشکی 

انجمن علمی آموزش پزشکی ایران که به عنوان نهاد غیردولتی سوابق درخشانی در عرصه آموزش، پژوهش و مشاوره دارد در زمینه اخلاق حرفه ای نیز فعالیت هایی از جمله برگزاری کنفرانس اخلاق حرفه ای، تهیه بسته آموزش مجازی اخلاق حرفه ای و... داشته است. با توجه به مشکلات اخلاق حرفه ای جهت تقویت و ارتقاء عملکرد انجمن در زمینه اخلاق حرفه ای، کمیته ای تحت عنوان کمیته اخلاق حرفه ای انجمن تشکیل می گردد. 

اعضای کمیته:
آقای دکتر رضالباف قاسمی: مسئول کمیته
 آقایان دکتر سید علی حائری، دکتر محمدرضا فرتوک زاده، دکترسید منصور رضوی، دکتر علی اکبر زینالو، دکتر محمود محمدی
  
هدف کلی: تقویت و توسعه اخلاق و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی 
شرح وظایف: 
1- تبیین وظایف انجمن در زمینه اخلاق حرفه ای 
2- ارائه مشاوره به انجمن و وزارت متبوع از جهت ارتقاء عملکرد اخلاق حرفه ای در دانشگاه و مراکز آموزشی علوم پزشکی کشور 
3- تعیین سیاست ها و راهکارهای ارتقاء اخلاق حرفه ای 
4- رسیدگی و اظهار نظر در موارد رفتارهای مغایر با اخلاق حرفه ای و تخلفات و شکایات در زمینه اخلاق حرفه ای 
5- بررسی عملکرد انجمن در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و غیره 
- اعضای کمیته توسط هیاٌت مدیره انجمن تعیین می گردد. 
- کمیته اخلاق حرفه ای" هر دو ماه یکبار" جلسه خواهد داشت. 
- تصمیمات کمیته هر شش ماه به هیاٌت مدیره انجمن گزارش شود.

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم