گردهمایی تخصصی

 درگردهمایی تخصصی در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر صورت گرفت:
الف) چالشهای مطرح شده 
1. بررسی ارزشیابی نظام اذغام و واقف شدن به اثرات بهینه نظام ادغام در ارتقاء و حفظ سلامت 
2. بررسی کلیه اشکالات ماحصل از کار عملی و درمانی که در دادگاه های نظام پزشکی و پزشکی قانونی مطرح می شود 
3. عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی در برخورد با بیماران و مراجعین 
4. نقش انجمن در چالشهای آموزش پزشکی چگونه است؟ 
5. مشکلات موجود در بحث های بالینی 
6. عدم وجود معیارهای مشخص ارزیابی مدیریتی بخصوص در بسته های اعتباربخشی 
7. عدم هماهنگی در سیستم سیاست گذاری، اجرا، نظارت و قضاوت که اکثرا همه بوسیله یک گروه صورت می گیرد، سیاست گذار همان مجری، مجری همان ناظر و ناظر همان قاضی است. 

بهتر است اعتبار بخشی بهداشت بوسیله انجمن و خارج از سیستم وزارتی صورت گیرد و اجرا شود چون در دانشگاه ها اعتبار بخشی خاموش است. 

ب) پیشنهادات ارائه شده جهت چالشهای گردهمائی تخصصی 
1. ارزشیابی نظام ادغام امری ضروریست ولی باید قبول کرد که مطالعه همه outcome ها، کاری بس بزرگ است و نیاز به زمان و همکاری تیمی دارد. 
2. استفاده از روش شناسی مناسب جهت ایجاد هماهنگی بین درمان درست و عملکرد صحیح و تعرفه های مشخص شده 
3. پشتیبانی از بسته های طرح تحول سلامت که به عنوان یک نکته مثبت می تواند مطرح شود. چون بر روی اخلاق پزشکی، بین المللی سازی برنامه های آموزشی، پیگیری دانشگاه های نسل سوم، پاسخگویی اجتماعی و... تاکید شده است، بنابراین با داشتن فلسفه محکم می تواند مورد حمایت قرار گیرد. 
4. همکاری تیمی در رفع مسائل بالینی، اگرچه انجمن آموزش پزشکی نقش چندانی در برنامه های درسی آموزش بالینی ندارد ولی تلاش خود را در این جهت خواهد نمود. 
5. موفق بودن انجمن در ارائه برنامه های آموزشی حین خدمت و آموزش مداوم جهت قشرهای مختلف گروه پزشکی و داوطلبین اخذ دوره های خاص آموزشی 
6. تاکید بر نشست سالیانه انجمن جهت طرح موارد و مسائل مرتبط 
7. موضع گیری انجمن در سیاست گذاریهای آموزشی و درمانی و بهداشتی کشور می تواند بسیار کمک کننده باشد 
8. تاکید بر رعایت اخلاق نه تنها در علوم بالینی بلکه در علوم پایه و کلیه موارد 
9. همکاری انجمن با کلیه دانشگاه ها در راه اندازی برنامه های آموزشی مداوم مورد نیاز منطقه 
10. همکاری انجمن در پیگیری برنامه community base education

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم