لیست کارگاه های انجمن علمی آموزش پزشکی ایران
نام کارگاه
workshop
برنامه ریزی درسی 1,2,3
Curriculum Planning1,2,3
مهارت سخنرانی
Lecture Skills
اسکی
OSCE
مهارت های یادگیری
Learning Skills
نظارت بالینی
Clinical Supervision(Preceptor ship and Mentor ship)
روش های نوین آموزش 1,2,3
Teaching skills (Small group, Large group, Collaborative, Co-Teaching) 1,2,3
ارزشیابی دانشجو 1.2.3
Student Assessment1,2,3
ارزشیابی برنامه
Program Evaluation
ارزشیابی مدیران
Management Evaluation
ارزشیابی بالینی
Clinical Evaluation
ارزشیابی استاد
Teacher Evaluation
فرا ارزشیابی
Meta Evaluation

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم