آئین نامه داخلی انجمن علمی آموزش پزشکی ایران

 مقدمه: 

انجمن آموزش پزشکی ایران، یک سازمان غیر دولتی است که بابهره گیری ازدانش، فکر، تجربه وعلایق اساتید،صاحبنظران، دانشجویان وخبرگان آموزش پزشکی کشوروبا برقرارنمودن تعامل سازنده با دانشگاه های علوم پزشکی کشور و وزارت متبوع، درزمینه هایی از قبیل : استراتژیهای آموزشی، برنامه های آموزشی ودرسی، استانداردهای آموزشی، ارزیابی، ارزشیابی، رتبه بندی، اعتباربخشی، مدیریت و رهبری در آموزش، شیوه های یادگیری و یادهی، ارتباط و مشاوره، staff developmentو موضوعات مربوط دیگر فعالیت دارد. هدف اصلی انجمن بهینه‌سازی فرآیندهای فوق و نهایتاً کمک به بهتر نمودن تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه است.  

به منظور مشخص نمودن حیطه‌های فعالیت در انجمن این آیین‌نامه تدوین شده و اعضا موظفند در جهت اجرای مواد آن کوشا باشند. 

 ماده 1) محل - دفتر انجمن محل ثابتی است که با امکانات پرسنلی و تجهیزات موردنیاز با تصویب هیئت مدیره تهیه می‌شود. در حال حاضر فعالیت‌های انجمن مطابق با تشکیلات زیر که در جلسه مورخ 17/10/93 هیئت مدیره به تصویب رسیده است، به انجام می‌رسد. 

 ماده 2) سازماندهی فعالیت ها 

ماده 3) نحوه عضوگیری 

 3-1- انجمن از طریق برقرار نمودن ارتباطات با دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، انجمن‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط افراد صاحب‌نظر در زمینه آموزش پزشکی را شناسایی می‌نماید. 

 3-2- انجمن در ابتدای هر سال، با ارسال نامه به افراد در خصوص تمدید عضویت و عضوگیری جدید اقدام می‌کند. 

 3-3- هر سه ماه یکبار، خزانه‌دار گزارشی از وضعیت پرداخت حق عضویت سالانه اعضا را به هیئت مدیره ارائه می‌نماید. 

 3-4- مشخصات اعضای پیوسته، وابسته و افتخاری در سه لیست جداگانه تهیه می‌شود. 

 ماده 4) جلب مشارکت علاقمندان و صاحبنظران مسئولین کمیته‌ها، با تدبیر روش‌های اجرایی و با تصویب هیئت مدیره انجمن در خصوص جلب مشارکت صاحبنظران در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام می‌نمایند. 

 ماده 5)‌روند تشکیل جلسات و فعالیت‌ها - در شرایط عادی جلسات هیئت مدیره انجمن حداقل هر دو هفته یک بار با دستور جلسه و وقت مشخص از طریق دعوتنامه تشکیل می‌گردد. مسئولیت هماهنگی جلسات با دبیر انجمن خواهد بود. جلسات با حضور دو‌سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند. - مسئولیت هماهنگی و پیگیری کار کمیته‌ها با مسئول هر کمیته و بر اساس برنامه‌ای که کمیته در هیئت مدیره مصوب می‌کند خواهد بود. - شاخه‌های استانی انجمن در صورت وجود اعضا داوطلب و امکانات لازم پیشنهاد و با تصویب هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. 

 ماده 6)‌ نحوه تامین بودجه‌ها و انجام هزینه‌ها 

 6-1- منابع مالی انجمن عبارتند از: الف - حق عضویت سالانه اعضا ب ـ بودجه تخصیص‌یافته از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ج ـ بودجه طرح‌ها و قرارداد‌های پژوهشی ـ آموزشی و توسعه‌ای انجمن د ـ هدایا و کمک‌های مردمی 

 6-2- در ابتدای هر سال برنامه‌ها و بودجه موردنیاز و منابع تامین آن‌ها پیش‌بینی و به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید. 

 6-3- هر یک از کمیته‌های تخصصی موظفند ابتدای هر سال برنامه طرح‌ها و فعالیت‌های پیشنهادی خود را با ذکر هزینه منابع مالی جهت تصویب به هیئت مدیره ارائه نمایند. 

 6-4- هر یک از اعضا باید پیشنهادات و طرح‌های پیشنهادی خود را با ذکر منابع و تامین هزینه پیش‌بینی کند. 

 6-5- در خصوص کلیه اوراق تعهدآور با امضای رییس هیئت مدیره و خزانه‌دار و مهر انجمن اقدام خواهد شد.

اطلاعات تماس

- ایمیل : info@iranianame.org
- تلفن : 22701417 - 021
- فکس : 22701417 - 021
- همراه: 1773644 - 0936
- آدرس : تهران، میدان قدس، بیمارستان شهدای تجریش، مرکز تحقیقات سرطان، پلاک 3، طبقه دوم